Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce, jak je definováno níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Pharmacorp s.r.o., se sídlem: Klobásova 37/34, Brno 625 00, identifikační číslo: 29372828, spisová značka: C 76275vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pharmacorp s.r.o., Klobásova 37/34, Brno 625 00, adresa elektronické pošty info@ipraktik.cz, tel.: +420 778 527 059.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.Důvody zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

4.Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
  V případě nákupu zboží na webu Správce je Správce rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.
  Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.
  Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na daňovém dokladu vystaveném Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.
  Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.
 2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
  V případě zájmu návštěvníka o zasílání reklamních sdělení, bude Správce za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Správci rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon, nákupní preference), zpracovává Správce za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah reklamního sdělení může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.
  Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu.
  Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Správce (viz výše). Zasílání reklamních sdělení společnosti Pharmacorp s.r.o. je možné pouze na základě udělení souhlasu anebo na základě oprávněného zájmu Správce.
 3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací.
  Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.
  Vsouvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce vyřídit předmětnou reklamaci.
  Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců, vlastní zákaznické linky anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, že to bude z pohledu Správce vhodné či nutné, může Správce předat osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace, a to vždy podle výrobku, jehož se reklamace týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit e-mailovým dotazem na Správce.
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5.Použití souborů cookie a analýza webových stránek

 1. Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Správce. Tyto cookie soubory používá Správce na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.
 2. Cookie soubory neslouží k identifikaci návštěvníků webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Správce shromažďuje na svých webových stránkách, je k dispozici zde:
 • soubory sloužící ke sledování počtu návštěvníků na stránce a doby jejich návštěvy
 • soubory sloužící k výběru a nastavení relevantních reklam

6. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedeným provozovatelem (správcem) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

7. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nezbytně nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

8. Porovnávače zboží

Pro analýzu našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při hodnocení zboží na webu správce předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

9. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

 • Česká pošta s.p., IČ: 47114983, jako přepravní společnost
 • PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, jako přepravní společnost

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující IT správu či marketingové služby pro správce:

 • Webkomplest s.r.o., IČ: 29185084

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).
 2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: info@ipraktik.cz.
 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 4. Uzavření a plnění smlouvy
  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.

 

+420 778 527 059