Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

 • Kupující objednávkou zboží akceptuje tyto Obchodní podmínky.
 • Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
 • Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ceny, slevy, objednávky

 • Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni vystavení účetního dokladu.
 • Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží včetně zákonem stanovené DPH a nezahrnují balné a dopravné.
 • Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.
 • Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná.

Dodací podmínky

 • Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
 • Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě. Potvrzení o odeslání objednávky bude zasláno na e-mail, uvedený v objednávce.
 • V případě volby platby předem bude zboží zasláno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena přípravku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky, event. faxem za účelem dohody o dalším postupu.
 • Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího odeslány do 24 hodin po obdržení objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy výše uvedené lhůty, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou a upřesní předpokládaný termín dodání.
 • Distribuce objednávek je realizována prostřednictvím smluvního přepravce. Při výběru kurýrní služby jiné než Česká pošta se doporučuje nechat poslat zboží např. do zaměstnání, kde je zákazník během dne k zastižení.
 • Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 • Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura.
 • Zboží bude baleno a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
 • Z důvodu křehkosti nejsou do přepravy zahrnuty přípravky ve skleněném obalovém materiálu, jež v objednávce přesahují celkovou hmotnost 5 kg.
 • Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou. 
 • Jestliže zásilku nelze dodat, bude o tom objednávající zpraven nejpozději do 3 dnů od převzetí objednávky.

Poštovné a balné

  platba předem platba na dobírku
  od 1500,- do 1500,- od 1500,- do 1500,-
Česká pošta - balík do ruky ZDARMA 89,- ZDARMA 115,-
PPL ZDARMA 70,- ZDARMA 95,-


 * uvedené ceny jsou vč. DPH

Platební podmínky a sankce

 • Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dodávku.
 • Daňový doklad (faktura) je splatný 5 dnů po převzetí zboží.
 • Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 • Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Peněžitý závazek je splněn platbou v hotovosti při předávce zboží nebo připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

Výhrada vlastnictví a odpovědnost za škody

 • Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.
 • Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele
 • Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.

Storno objednávky, reklamace, vrácení zboží

 • Zákazník může objednávku stornovat telefonicky nebo emailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky.
 • Kupující je povinen případné vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
 • Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
 • V případě doručení zjevně poškozené zásilky je zákazník povinen rozsah poškození zapsat přepravci do protokolu o převzetí, případně v takovém případě zásilku nepřevzít a neprodleně informovat prodejce.
 • V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného. 
 • Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
 • V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky, datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající zákazníka obratem vyrozumí o dalším postupu.
 • Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 • Kupující bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.
 • Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží v tomto případě vrátí zpět, nepoškozené, bez známek upotřebení nebo užívání, v původním obalu – v uvedené lhůtě i s fakturou, na kterou bude vystaven dobropis. Peníze jsou poté zasílány zpět do 10 dnů na bankovní účet zákazníka či poštovní poukázkou.
 • Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen odeslat oznámení na adresu: Pharmacorp s.r.o., Klobásova 37/34,, 625 00 Brno nebo emailem na info@ipraktik.cz
 • Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nelze zasílat zpět na dobírku. Neofrankované a zpět zaslané balíčky nemohou být přijaty. Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zákazník.

Ochrana osobních dat

 • Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o zákazníkovi a jeho nákupech v souladu s tímto zákonem.
 • Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou důvěrné a je s nimi podle toho nakládáno. Informace poskytnuté zákazníky k uzavření obchodu jsou uloženy do databáze a jsou použity výhradně v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a sděleny kurýrovi pro účely dodání zboží.
 • Veškeré osobní údaje o zákaznících a jejich objednávkách nejsou předávány třetím osobám a nejsou užívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Pro účely doručení objednávky na zákazníkem určenou adresu je však nutné předat informace, jako je jméno a příjmení a adresa doručení, smluvní přepravní společnosti - kurýrovi. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou po pominutí účelu jejich zpracování bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další ustanovení

 • V případě objednávaného sortimentu se zákazník musí pečlivě seznámit s příbalovou informací.
 • Společnost Pharmacorp s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s příbalovou informací. Taktéž si vyhrazuje možnost tiskové chyby v internetovém obchodě i co se týká ceny nabízeného zboží.
 • Obrázky u produktů jsou pouze informativní. Čtěte prosím důkladně specifikaci produktu. Vyhnete se tak případným nedorozuměním. V případě nejasností nás kontaktujte.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 
+420 778 527 059